Bakalársky stupeň


Prvý ročník Druhý ročník Tretí ročník
Matematika I

   ILP

Moodle  

Matematika II

  ILP

Moodle  

Pravdepodobnosť a štatistika

  ILP

Moodle  

Štatistické metódy v ekonomických vedách

  ILP

Moodle  

Ekonomické informačné systémy

  ILP

Moodle  

Elektronické služby v bankovníctve

  ILP

Informatika I

   ILP

Moodle  

Informatika II

   ILP

Moodle  

Dátová analýza a reporting v podniku

   ILP

Moodle  

Štatistické metódy v SAS

   ILP

Moodle  

Dátová analýza a vizualizácia údajov

   ILP

Moodle  

Apl. pre základné spracovanie údajov

   ILP

Moodle  

Aplikovaná tória grafov v ekonómii

  ILP

Moodle  


IS pre podporu rozhodovania

   ILP

Vysvetlivky

  Povinné predmety

  Povinne voliteľné predmety