Katedra aplikovanej matematiky a hospodárskej informatiky realizuje pedagogickú, výskumno-vývojovú činnosť so zameraním na nasledovné oblasti:

 • informačné a databázové systémy, modelovanie podnikových procesov,
 • bezpečnosť elektronickej komunikácie, e-podpis, elektronické podnikanie,
 • teória grafov a jej aplikácie,
 • štatistické spracovanie údajov a dátová analytika, vizualizácia dát
 • e-learning.

Predmety zabezpečované katedrou sú výrazne orientované na aplikáciu matematických a štatistických metód v ekonomickej a finančnej praxi. Katedra sa spolupodieľa a garantuje predmety, ktoré sú súčasťou vyučovacieho procesu bakalárskeho v troch študijných programoch:

 • Financie, bankovníctvo a investovanie
 • Ekonomika a manažment verejnej správy
 • Hospodárska informatika (FEI, 1 a 2 stupeň vzdelávania)

Vedecká činnosť KAMaHI je orientovaná na vedecké oblasti:

 • diskrétna matematika ,
 • štatistická analýza údajov s využitím viacrozmerných štatistických metód v rôznych oblastiach výskumu, predovšetkým v ekonomických dátach, ale i v oblasti turizmu, športu, medicíny a iných,
 • výskum bezpečnosti a dôvery v rámci elektronický služieb, digitálnej identite, webovému marketingu a eGovernmentu,
 • dátovo-riadený marketing, meranie výkonnosti webových stránok a mobilných aplikácií,
 • teória vyučovania informatiky, aplikácie informatiky v ekonomických procesoch, modelovanie podnikových procesov, informačný manažment, zavádzanie inovatívnych postupov vo vzdelávaní, eLearning,
 • Industry 4.0.