Pedagogická činnosť

Publikácie

Projekty

Kontakt

Som odbornou asistentkou na KAMaHI Ekonomickej fakulty, Technickej univerzity v Košiciach. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie, Fakulty elektrotechniky a informatiky v študijnom programe Hospodárska informatika. Dizertačnú prácu som obhajovala v júni 2018 na tému Podpora rozhodovania vo vybranom logistickom procese metódami analýzy dát. Pôsobila som v organizačnom výbore konferencie SCYR 2015, SCYR 2016, WIKT 2015 a WIKT 2017. Medzi oblasti odborného záujmu patrí dátová analytika, objavovanie znalostí, programovací jazyk R a business intelligence.

Pedagogická činnosť

Cvičenia z predmetu: Informatika I (zimný semester, 1. Bc) a Informatika II (letný semester, 1. Bc).


Konzultačné hodiny

 • Po dohode mailom

Vedenie záverečných prác

Bakalárska práca:

 • Využitie Business Intelligence v krajinách V4
 • Možnosti využitia kvantitatívnych metód v ekonómii

Ukončené, konzultované záverečné práce:

 • Nástroje Business Intelligence v ekonomike
 • Vytvorenie systému pre podporu rozhodovania vybraného procesu logistickej firmy
 • Analýza vybraného procesu logistickej firmy a jeho podpora využitím metód dolovania v dátach
 • Využitie modelov prediktívneho dolovania pre analýzu dát logistickej firmy
 • Analýza dát z logistickej firmy s využitím nástrojov Business Intelligence
 • Customer Intelligence s využitím analýzy zvolenej dátovej množiny
 • Návrh, implementácia a vyhodnotenie aplikácie pre podporu výučby algoritmov dolovania v dátach
 • Modelovanie činnosti výťahu v jazyku Matlab/Simulink

Publikácie

5 najvýznamnejších publikácii
  Kategória Publikácia
  AFC Using predictive data mining models for data analysis in a logistics company / Miroslava Muchová, Ján Paralič, Michael Nemčík – 2018. In: Advances in Intelligent Systems and Computing : Informationa Systems Architecture and Technology : ISAT 2017. – Cham : Springer International Publishing AG, 2018 P. 161-170. – ISBN 978-3-319-67220-5
  ADE What is a relation between data analytics and medical diagnostics? / František Babič … [et al.] – 2017. In: International Journal on Biomedicine and Healthcare. Vol. 5, no. 1 (2017), p. 8-12. – ISSN 1805-8698
  AFD Simple understandable analysis of medical data to support the diagnostic process / František Babič … [et al.] – 2017. In: SAMI 2017. – Danvers : IEEE, 2017 S. 153-158. – ISBN 978-1-5090-5654-5
  AFD An approach to support education of data mining algorithms / M. Muchová, J. Paralič, M. Jančuš – 2017. In: SAMI 2017. – Danvers : IEEE, 2017 S. 93-98. – ISBN 978-1-5090-5654-5
  AFC Fundaments of a data stream mining platform for road quality evaluation using smartphone sensors / Vladimír Gašpar, Miroslava Muchová, Ladislav Nyulászi – 2015. In: CINTI 2015. – Danvers : IEEE, 2015 P. 249-253. – ISBN 978-1-4673-8519-0
 • Zoznam všetkých publikácií
 • Projekty

  Národné projekty
  • VEGA 1/0493/16 – Metódy a modely pre analýzu prúdov dát
  • APVV-16-0213 – Znalostné prístupy k inteligentnej analýze veľkých dát
  • KEGA 005TUKE-4/2017 – Zavedenie praktickej výučby mobilných technológií prostredníctvom vývoja aplikácia pre inteligentné zariadenia
  • KEGA 025TUKE-4/2015 – Zavedenie výučby analýzy veľkých dát
  • projekt Univerzitného vedeckého parku Technicom – pilotný projekt č. 4 v rámci aktivity 3.1. Pilotné projekty v odbore Informačné a komunikačné technológie: IT nástroje a služby pre analýzu rôznych typov procesov
  • projekt FEI – Efektívna diagnostika vybraných chorôb prostredníctvom vhodných metód analýzy dát

  Kontakt

  Adresa Kancelária Telefón E-mail
  Technická univerzita v Košiciach

  Němcovej 32, 040 01 Košice

  Číslo dverí: 211 055/602 3269 miroslava.nyulasziova@tuke.sk