Mgr. Ing. Tomáš MALATINEC, PhD.

Tomáš MALATINEC ukončil doktorandské štúdium v odbore Verejná správa a regionálny rozvoj na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre (Fakulta Európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Katedra práva) v roku 2014. V súčasnosti sa v rámci výskumných aktivít zameriava najmä na verejnú správu, verejné právo a verejné financie s osobitným zameraním na verejné obstarávanie. Taktiež úspešne absolvoval študijný program Európske štúdiá v roku 2013 a študijný program Právo v roku 2015. Počas štúdia strávil niekoľko mesiacov i v zahraniční, napríklad v Kanade, Maďarsku, Slovinsku, Fínsku, Kazachstane a v ďalších krajinách. Je koordinátorom národného výskumného projektu VEGA 1/0750/17 Perspektívy zeleného verejného obstarávania na regionálnej a miestnej úrovni.

Aktuálne pôsobí ako odborný asistent na Katedre regionálnych vied a manažmentu (Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach). Doteraz publikoval vedecké články zamerané na hodnotenie efektívnosti vo verejnej správe, efektívnosti štátnej správy na úseku živnostenského podnikania, zeleného verejného obstarávania a verejných vecí na miestnej úrovni. Je tiež členom  viacerých medzinárodných vzdelávacích projektov.

Vyučované predmety: Správne právo, Komunálna politika, Miestny ekonomický rozvoj, Verejné obstarávanie v Európskej únii