Záverečný diseminačný oznam

Verejné obstarávanie v Európskej únii

Verejné obstarávanie je odbornou témou a činnosťou, ktorá sa nepochybne vyznačuje interdisciplinárnym charakterom. Efektívne, účinne, transparentne a odborne zvládnuté verejné obstarávanie je mimoriadne dôležité na posilnenie jednotného trhu a stimulovanie investícií v celej Európskej únii. Zároveň je kľúčovým nástrojom na zabezpečenie prínosov kohéznej politiky pre európskych občanov a podniky. Cieľom verejného obstarávania je najmä efektívne nakladanie s verejnými prostriedkami, nakoľko na chod jednotlivých úradov a verejných organizácií, ktoré sú napojené na štátny alebo iné verejné rozpočty, sú každoročne vynakladané nemalé finančné prostriedky. Preto je nevyhnutné, aby sa zabránilo ich zbytočnému a nadmernému odčerpávaniu a ich prípadnému zneužívaniu.

Orgány verejnej moci by zo strategického hľadiska mali čo najlepšie využiť verejné obstarávanie aj na podporu inovácií. Čoraz viac sa do popredia dostávajú udržateľné, sociálne a ekologické prvky vo verejnom obstarávaní. Týmto spôsobom je možné podporiť tvorbu a uplatnenie inovácií vo verejnom sektore a zároveň stimulovať ponuku zo súkromného sektora.

Ekonomická fakulta TUKE realizovala v rokoch 2018 – 2021 v rámci programu Erasmus+ projekt, vďaka ktorému bola téma verejného obstarávania v Európskej únii inkorporovaná do študijných programov

Súčasťou projektu Verejné obstarávanie v Európskej únii – Jean Monnet Module 600477-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-MODULE boli vzdelávacie aj výskumné aktivity. Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť a zaviesť nový predmet s názvom Verejné obstarávanie v Európskej únii do ponuky predmetov pre študentov Ekonomickej fakulty TUKE, ktorých štúdium je zamerané na problematiku verejných financií, verejnej správy a hospodárenia s verejnými financiami.

Prostredníctvom modulu bolo podporené aj vzdelávanie praktikov pôsobiacich najmä vo verejnej správe, ktorí sa stretávajú s témou verejného obstarávania a praktickými aspektami zadávania verejných zákaziek v rámci ich pracovnej agendy. Súčasťou vzdelávacích aktivít bol aj kurz EU Public Procurement určený pre zahraničných študentov z partnerských krajín EÚ, ktorí sa tak mali možnosť dozvedieť základné informácie o verejnom obstarávaní v EÚ, o harmonizácií a transpozícií práva v oblasti verejného obstarávania a tiež o súčasných moderných konceptoch uplatňovaných vo verejnom obstarávaní.